Có được xét tuyển cả Quân đội lẫn Công an?

Xét tuyển vào các trường Quân đội – Công an đang nóng dẫn bởi những thay đổi về hình thức xét tuyển cũng như chỉ tiêu xét tuyển giảm. Vậy năm 2017 có được đăng ký xét tuyển cả Quân đội và Công an.