Năm 2017, Bộ Giáo dục sẽ “thả cửa” vào đại học

Theo đó năm nay Bộ giáo dục có chủ trương sẽ không giới hạn đầu vào tuyển sinh đại học, nhưng các trường sẽ phải công khai dữ liệu như việc làm sinh viên sau khi ra trường và vai trò của người đứng đầu.