Sắp có chương trình giáo dục phổ thông mới

Ông Nguyễn Minh Thuyết – Tổng chủ biên Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông cho biết sẽ có nhiều thay đổi trong dự thảo và sẽ dưa ra lấy ý kiến rộng rãi toàn dân.