THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG HỘ SINH MHS152002

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG HỘ SINH MHS1520.02 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Nhà trường thông báo đến.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG HỘ SINH MHS152402

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG HỘ SINH MHS1524.02 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Nhà trường thông báo đến.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG HỘ SINH MHS151302

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG HỘ SINH MHS1513.02 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Nhà trường thông báo đến.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM MXN151302

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM MXN1513.02 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Nhà trường thông báo đến.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM MXN152402

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM MXN1524.02 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Nhà trường thông báo đến.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM MXN152002

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM MXN1520.02 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Nhà trường thông báo đến.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS152402

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1524.02 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. LỊCH HỌC Môn Sinh học di truyền Thời gian : sáng – chiều 18,19,25/9/2021.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS151302

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1513.02 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Nhà trường thông báo đến toàn.

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS152002

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1520.02 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Nhà trường thông báo đến toàn.