Thời khoá biểu lớp TXN1101

1. Môn học: Y Đức – 6 Buổi (P.404) Giảng viên: CN Tô Thị Hoan – Nguyễn Lê Hải Dương Thời gian: Chiều:01/08, 02/08, 09/08, 16/08, 30/08, 16/09/2019 2. Môn học: Tin Học – 6.

Thời khoá biểu lớp TĐD1101

1. Môn học: Y Đức – 6 Buổi (P.404) Giảng viên: CN Tô Thị Hoan – Nguyễn Lê Hải Dương Thời gian: Chiều:01/08, 02/08, 09/08, 16/08, 30/08, 16/09/2019 2. Môn học: Tin Học – 6.

Thời khoá biểu lớp TDS1101

1. Môn học: Y Đức – 6 Buổi (P.401) Giảng viên: CN Tô Thị Hoan – Nguyễn Lê Hải Dương Thời gian: Chiều:01/08, 02/08, Sáng 09/08, 16/08, 30/08, 16/09/2019 2. Môn học: Tin Học –.