THỜI KHOÁ BIỂU CHÍNH QUY LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG BĐD 1002

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Chưa có đánh giá nào)
Loading...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG BĐD 1002

Thông báo tập trung:

Ngày 15/08/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 10 đợt 2 tập trung tại Phòng P12, Lầu 1, Khu giảng đường của Nhà trường để khai giảng và Nhà trường hướng dẫn:

 • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
 • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.
 • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo..Môn học: Y Đức

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 17/08, 20/08, 21/08, 24/08, 10/09, 11/09, 14/09/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

2.Môn học: Giải phẫu sinh lýLý thuyết: Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 23/08, 29/08, CHIỀU 04/09,  05/09, 06/09, 12/09, 13/09, 19/09/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Thực hành:Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: Thời gian học buổi sáng Ca 1: 7h30 đến 9h30; Ca 2 9h30 đến 11h30 các ngày: 7/11, 8/11, 15/11, 21/11, 22/11/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

3.Môn học: Sinh học di truyền 

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 27/08, 28/08, 31/08 , 07/09 , 18/09, 20/09/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

4.Môn học: Dinh dưỡng tiết chế

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 17/9, 21/9, 24/9, 25/9, 26/9, 27/9 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

5.Môn học: Vi sinh ký sinh trùng

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 8/10/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

6.Môn học: Hóa học 1

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 15/10, 16/10, 12/11, 13/11, 14/11/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

7.Môn học: Chính trị 1

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 17/10, 18/10, 19/10, 22/10, 23/10, 24/10/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

8.Môn học: Tin học

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 25/10, 26/10, 29/10, 30/10 1/11, 2/11, 5/11, 6/11, 9/11/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

9.Môn học: Giải phẫu sinh lý (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng từ 07h30 – 11h30 các ngày: 3/11, 4/11, 10/11/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

10.Môn học: Pháp Luật

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 19/11, 20/11, 23/11, 26/11, 27/11, 30/11/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

11.Môn học: Sinh học di truyền (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 25/11, 8/12, 9/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Kiểm tra 45p Thực hành Giải phẫu sinh lý vào chiều 07/12/2018 tại Phòng 12.

12. Môn học: Giáo dục thể chất

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 03/12, 04/12, 05/12, 06/12, 07/12, 10/12/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

13. Môn học: TH Hóa học 1

Thời gian học buổi sáng 7h30 – 11h30 các ngày: 17/12, 18/12, 20/12, 21/12/2018 tại Phòng TH Dược.

Kế hoạch thi học kỳ I Cao đẳng Chính quy K10

Môn học: Y đức (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 17/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Môn học: Chính trị 1 (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 26/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Môn học: Hóa học 1 (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 28/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Môn học: Vi sinh ký sinh trùng (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 20/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Môn học: Giáo dục thể chất (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 27/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Môn học: Dinh dưỡng tiết chế (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 24/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Môn học: Sinh học Di truyền (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 28/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Môn học: Chính trị 1 (Lần 3 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 27/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

14. Môn học: Vật lý đại cương

Thời gian học buổi SÁNG từ 7h30 – 11h30 các ngày: 21/01, 22/01, 23/01, 24/01, 25/01, 14/02, 15/02, 18/02, 19/02, 20/02, 21/02, 22/02/2019 tại Phòng 12 khu giảng đường.

15. Môn học: Dược lý

 • Lý thuyết: Thời gian học buổi SÁNG từ 7h30 – 11h30 các ngày: 26/02, 27/02, 28/02, 01/03, 04/03, 05/03, 06/03, 07/03, 08/03, 11/03/2019 tại Phòng 12 khu giảng đường.
 • Thực Hành: Thời gian học buổi SÁNG từ 7h30 – 11h30 các ngày: 12/03, 13/03, 14/03, 15/03 tại Phòng 05 khu Thực hành.

16. Môn học: Tiếng anh cơ bản 1

Thời gian học buổi SÁNG từ 7h30 – 11h30 các ngày: 25/03, 26/03, 27/03, 28/03, 29/03, 01/04/2019 tại Phòng 12 khu giảng đường.

17. Môn học: Hóa sinh

 • Thời gian học buổi SÁNG từ 7h30 – 11h30 các ngày: 02/04, 03/04, 04/04, 05/04, 08/04, 09/04, 10/04, 11/04, 12/04/2019 tại Phòng 12 khu giảng đường.
 • Thực Hành: Thời gian học buổi SÁNG từ 7h30 – 11h30 các ngày: 15/04, 16/04, 17/04, 18/04/2019 tại Phòng 05 khu Thực hành.

18. Môn học: Điều dưỡng cơ sở 1

 • Thời gian học buổi SÁNG từ 7h30 – 11h30 các ngày: 19/04, 22/04, 23/04, 24/04, 25/04, 26/04, 29/04, 13/05, 14/05, 28/05/2019 tại Phòng 12 khu giảng đường.
 • Thực Hành: Thời gian học Cả Ngày các ngày: 15/05, 16/05, 17/05/2019 tại Phòng 05 khu Thực hành (Chia 4 ca: ca 1 :7h30-9h30; ca 2: 9h30 -11h30; ca 3: 13h30-15h30; ca 4: 15h30- 17h30 các bạn đi học theo đúng ca của mình trên danh sách).

19. Môn học: Chính trị 2

Thời gian học buổi SÁNG từ 7h30 – 11h30 các ngày: 02/05, 03/05, 06/05, 07/05, 08/05, 09/05/2019 tại Phòng 12 khu giảng đường.

20. Môn học: Dịch tễ

Thời gian học cả ngày từ 7h30 – 11h30 các ngày: 20/05, 21/05, 22/05/2019 tại Phòng 12 khu giảng đường.

21. Môn học: Hóa sinh (học lại)

 • Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng các ngày: 27/05, 28/05, 31/05, 03/06/2019 tại Phòng 12 khu giảng đường.
 • Thực Hành: Thời gian học Cả ngày các ngày: …/2019 tại Phòng 05 khu Thực hành.

LỊCH BỔ SUNG

LỊCH BỔ SUNG

LỊCH BỔ SUNG

Lịch thi học kỳ 2 K10

Lịch thi học kỳ 2 K10

Lịch thi học kỳ 2 K10

22. Môn học: Pháp luật và tổ chức y tế

Thời gian học buổi SÁNG các ngày: 01/07, 02/07, 03/07, 04/07, 05/07, 08/07/2019 tại Phòng 12 khu giảng đường.

23. Môn học: Y học cổ truyền

Thời gian học Cả ngày 09/07, 10/07, 16/07/2019; chiều ngày 11/07, 12/07, 15/07/2019 tại Phòng 12 khu giảng đường.

24. Môn học: Toán Xác Suất Thống Kê

Thời gian học buổi SÁNG các ngày:17/07 ,18/07,19/07, 22/07, 23/07, 24/07, 25/07, 26/07/2019 tại Phòng 12 khu giảng đường.

25. Môn học: Giáo dục quốc phòng – An Ninh

Thời gian học các ngày: Từ 05/09 – 22/09/2019.

26. Môn học: Sức khỏe vệ sinh môi trường

Thời gian học buổi SÁNG các ngày: 30/09, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10/2019 tại Phòng 12 khu giảng đường.

27. Môn học: Sức khỏe – Nâng cao sức khỏe & hành vi con người

Thời gian học buổi SÁNG các ngày: 25/9, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10, 11/10/2019 tại Phòng 12 khu giảng đường.

28. Môn học: Sinh lý bệnh

Thời gian học buổi SÁNG các ngày: 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10/2019 tại Phòng 11 khu giảng đường.

29. Môn học: Điều dưỡng cơ sở 2

 • Lý thuyết: Thời gian học Cả ngày các ngày: 14/10, 28/10, 29/10, 04/11, 05/11, 06/11/2019 tại Phòng K1.2 khu giảng đường.
 • Thực Hành: Thời gian học Cả ngày các ngày: 08/11, 11/11, 13/11/2019 tại Phòng X6+X10 (Cơ sở Bình Thạnh: 37/3 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, TPHCM).

Lịch học bổ sung K10

Lịch học bổ sung K10

30. Môn học: TIẾNG ANH CƠ BẢN 2

Thời gian học buổi Sáng các ngày: 30/12, 31/12/2019; 02/01, 07/01, 09/01, 14/01/2020 tại PHÒNG 12 – Giảng viên: PHAN TRUNG.

Lịch học online K10 tháng 4/2020

Lịch học online K10 tháng 4/2020

Xem thêm tại Link Driver: Lịch học online.

31. Môn học: Giáo dục sức khỏe trong thực hành điều dưỡng

Thời gian học buổi Cả Ngày các ngày: 22/5, 26/5, 27/5, 29/5/2020 tại PHÒNG K1.2 – Giảng viên: Nguyễn Thị Thành (TG).

32. Môn học: CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI LỚN BỆNH NGOẠI KHOA

 • Lý thuyết: Thời gian học Sáng các ngày: 14/5, 18,5, 21/5, 25/5, 28/5, 1/6, 4/6, 8/6, 11/6, 16/6/2020 tại phòng 05 – Giảng viên: NGUYỄN THỊ THẮM (TG).
 • Thực Hành: Thời gian học Cả ngày các ngày: Sáng 02/07, 06/07; cả ngày 9/7/2020 tại phòng X6 (CS Bình Thạnh) – Giảng viên: NGUYỄN THỊ THẮM (TG).

33. Môn học: CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI LỚN BỆNH NỘI KHOA

 • Lý thuyết: Thời gian học Cả ngày các ngày: ÔN TẬP NGÀY 19/06 , KIỂM TRA SÁNG 22/05/2020 tại phòng K1.2 – Giảng viên: TRƯƠNG THỊ THANH NGA.
 • Thực Hành: Thời gian học Cả ngày các ngày: 29/6, 30/6, 1/7/2020 tại phòng K1.2 – Giảng viên: TRƯƠNG THỊ THANH NGA.

Lịch thi lần 2 chính quy K10

Lịch thi lần 2 chính quy K10

34. Môn học: Ôn tập và kiểm tra kĩ năng giao tiếp trong THDD

Thời gian học buổi Cả Ngày 02/07/2020 tại PHÒNG K1.2.

35. Môn học: Ôn tập và kiểm tra điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn

Thời gian học buổi Cả Ngày 09/07/2020 tại PHÒNG K1.2 – Giảng viên: Trần Quốc Bảo.

Lịch học bổ sung K10: Xem tại đây.

36. Môn học: Tiếng anh chuyên ngành

Thời gian học Sáng 04/09,08/09,10/09,14/09,16/09,18/09/2020 phòng 12 – GV: Đoàn Tố Như.

37. Môn học: CSSK Cộng đồng

Thời gian học Chiều: 07/09,10/09,14/09/2020; Sáng + Chiều: 19/09, 20/09/2020 tại Phòng: HT10 – Cô Nguyễn Thị Tịnh.

38. Môn học: CSSK Phụ nữ, bà mẹ & gia đình

 • Lý thuyết: Thời gian học Chiều: 15/09,16/09,17/09,18/09,21/09,22/09,23/09,24/09,25/09,28/09/2020 tại Phòng: HT10 – Cô Lê Thị Hoàn.
 • Thực hành: Thời gian học Chiều: 29/09,30/09,01/10,02/10/2020 tại Phòng: HT10 – Cô Lê Thị Hoàn.

39. Môn học: CSSK Người bệnh Cao tuổi

Thời gian học Chiều: 13/10,14/10,15/10,16/10,19/10,20/10/2020 tại Phòng:  – Giảng viên: Hồ Hữu Hòa.

Sinh viên theo dõi lịch học tại THỜI KHOÁ BIỂU CHÍNH QUY LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG BĐD 1001.

 

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới