THỜI KHOÁ BIỂU CHÍNH QUY LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 1001

Đánh giá: 1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (6 đánh giá, trung bình: 1,33 trong tổng số 5)
Loading...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM

THỜI KhÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 1001

Thông báo tập trung:

Ngày 26/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 10 tập trung tại Phòng P12, Lầu 1, Khu giảng đường của Nhà trường để khai giảng và Nhà trường hướng dẫn:

 • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
 • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.
 • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

1.Môn học: Y Đức

Thời gian học buổi sáng từ 07h30 – 11h30 các ngày: 27/07 , 30/07, 31/07, 08/08, 09/08, 10/08/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

2.Môn học: Giải phẫu sinh lí 

Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng từ 07h30 – 11h30 các ngày: 01/08, 02/08, 03/08, 06/08, 07/08, 13/08, 14/08, 15/08, 16/08/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

Thực hành: Thời gian học buổi sáng từ 07h30 – 11h30 các ngày: 

3.Môn học: Sinh học di truyền 

Thời gian học buổi sáng từ 07h30 – 11h30 các ngày: 17/08, 20/08, 21/08 , 22/08 , 23/08, 24/08/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

4.Môn học: Hóa học 1

Thời gian học buổi sáng từ 07h30 – 11h30 các ngày: 27/08, 28/08, 29/08, 30/08, 31/08, 04/09, 05/09, 06/09, 17/09 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

5.Môn học: Chính trị 1

Thời gian học buổi sáng từ 07h30 – 11h30 các ngày: 18/09, 19/09, 20/09, 21/09, 24/09, 03/10 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

6.Môn học: Tin học

Thời gian học buổi sáng từ 07h30 – 11h30 các ngày: 7/09, 10/09, 11/09, 12/09, 13/09, 14/9, 04/10, 05/10, 08/10 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

7.Môn học: Giáo dục thể chất

Thời gian học buổi sáng từ 07h30 – 11h30 các ngày: 25/9, 26/9, 27/9, 28/09, 01/10, 02/10 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

8.Môn học: Vi sinh ký sinh trùng

Thời gian học buổi sáng từ 07h30 – 11h30 các ngày: 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 15/10, 16/10/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

9.Môn học: TH Giải phẫu sinh lý

Thời gian học buổi sáng Ca 1: 7h30 đến 9h30; Ca 2 9h30 đến 11h30 các ngày: 18/10, 19/10, 22/10, 23/10, 24/10/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

10.Môn học: Thực Vật Dược

Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng từ 07h30 – 11h30 các ngày: 25/10, 26/10, 29/10, 30/10, 31/10;  1/11, 2/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 12/11/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

Thực hành: Thời gian học buổi sáng từ 07h30 – 11h30 (ca 1: 7h30 đến 9h30. ca 2 9h30 đến 11h30) các ngày: 14/11, 15/11, 16/11, 21/11, 22/11, 23/11, 28/11, 29/11/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

Môn học: Giải phẫu sinh lý (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng từ 07h30 – 11h30 các ngày: 3/11, 4/11, 10/11/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

11.Môn học: TH Hóa học 1

Thời gian học buổi sáng từ 07h30 – 11h30 (ca 1: 7h30 đến 9h30. ca 2 9h30 đến 11h30) các ngày: 19/11, 20/11, 26/11, 27/11/2018 tại Phòng TH Dược.

Kiểm tra 45p Môn Thực hành Hóa học 1: Sáng 21/12/2018. Phòng TH Dược. (Chia 2 ca)

Môn học: Sinh học di truyền (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 25/11, 8/12, 9/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

14. Môn học: GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 3/12, 4/11, 5/12/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường.

Kế hoạch thi học kỳ I Cao đẳng Chính quy K10

Môn học: Hóa học 1 (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 28/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Môn học: Vi sinh ký sinh trùng (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 26/12/2018 tại Phòng K 1.1 Khu giảng đường.

Môn học: Giáo dục thể chất (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 27/12/2018 tại Phòng K 1.2 Khu giảng đường.

Môn học: Y đức (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 17/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Môn học: Chính trị 1 (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 26/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

Môn học:  Thực Vật Dược (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học, không đủ điều kiện kiểm tra)

Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 24/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường. Thực hành: Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 25/12/2018 tại Phòng thực hành Dược.

Môn học:  Giải phẫu sinh lý Lý thuyết + Thực Hành (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 27/12/2018 tại Phòng K 1.1 Khu giảng đường.

Môn học: Sinh học Di truyền (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 28/12/2018 tại Phòng K 1.1 Khu giảng đường.

Môn học: Tin học (Lần 2 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 31/12/2018 tại Phòng K 1.1 Khu giảng đường.

Môn học: Chính trị 1 (Lần 3 dành cho những đối tượng thí sinh chưa học)

Thời gian học buổi sáng, chiều từ 7h30 – 17h30 các ngày: 27/12/2018 tại Phòng P11 Khu giảng đường.

13. Môn học: Vật lý đại cương

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 11/3, 12/3, 13/3, 14/3, 15/3, 18/03, xx , xx/2019 tại Phòng 11 Khu giảng đường.

14. Môn học: Dược liệu 1

 • Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: : 24/1, 25/1; 18/2, 19/2, 20/2, 21/2, 22/02, 25/02, 26/02, 27/02/2019 tại Phòng K1.2 Khu giảng đường.
 • Thực hành: Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: : 28/02/2019, 1/3, 2/3, 3/3/2019  tại Phòng TH Dược.

15. Môn học: Pháp luật

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: : 21/01, 22/01, 23/01, 13/02, 14/02, 15/02/2019 tại Phòng K1.1 Khu giảng đường.

16. Môn học: Hóa Học 2

 • Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 19/03, 20/03, 21/03, 22/03, 25/03, 26/03, 27/03, 28/03, 29/03, 01/04/2019 tại Phòng K1.2 Khu giảng đường.
 • Thực hành: Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 23/05, 24/05, 25/05, 26/05/2019 tại Phòng TH Dược.

17. Môn học: Hóa sinh

 • Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 02/04, 03/04, 04/04, 05/04, 08/04, 09/04, 10/04, 11/04, 12/04/2019 tại Phòng K1.2 Khu giảng đường.
 • Thực hành: Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 15/04, 16/04, 17/04, 18/04/2019 tại Phòng TH Dược.

18. Môn học: Hóa sinh (học lại)

 • Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 22/04, 23/04, 24/04, 25/04, 26/04, 29/04/2019 tại Phòng K1.1 Khu giảng đường.
 • Thực hành: Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 19/05/2019 tại Phòng TH Dược.

19. Môn học: Tiếng Anh cơ bản 1

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 02/05, 03/05, 06/05, 07/05, 08/05, 09/05/2019 tại Phòng K1.1 Khu giảng đường.

20. Môn học: Bệnh học

Thời gian học các ngày: Cả ngày 10/05, 13/05, 14/05, 15/05/2019 và sáng 16/05/2019 tại Phòng K1.1 Khu giảng đường.

21. Môn học: Chính trị

Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 27/05, 28/05, 29/05, 30/05, 31/05 kiểm tra sau khi học xong buổi 31/05/2019 tại Phòng K1.1 Khu giảng đường.

LỊCH BỔ SUNG

LỊCH BỔ SUNG

LỊCH BỔ SUNG

Lịch thi học kỳ 2 K10

Lịch thi học kỳ 2 K10

Lịch thi học kỳ 2 K10

22. Môn học: Dược Liệu 2

 • Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 26/06, 27/06, 28/06, 01/07, 02/07, 03/07, 04/07, 05/07, 08/07, 09/07/2019 tại Phòng 11 Khu giảng đường.
 • Thực hành: Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 10/07, 11/07, 12/07, 15/07/2019 tại Phòng TH Dược.

23. Môn học: Hóa Dược 1

 • Lý thuyết: Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 16/07, 17/07, 18/07, 19/07, 22/07, 23/07, 24/07, 25/07, 26/07, 27/07/2019 tại Phòng 11 Khu giảng đường.
 • Thực hành: Thời gian học buổi sáng từ 7h30 – 11h30 các ngày: 13/11, 14/11, 15/11, 18/11/2019 tại Phòng X11 CS Bình Thạnh.

24. Môn học: Giáo dục quốc phòng – An Ninh

Thời gian học các ngày: Từ 05/09 – 22/09/2019.

25. Môn học: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THUỐC

Lý thuyết: Thời gian học buổi Sáng các ngày: 24/09, 25/09, 27/09, 30/09, 01/10, 02/10/2019 tại Phòng K1.2.

26. Môn học: Toán xác suất thống kê Y học

Lý thuyết: Thời gian học buổi Sáng các ngày: 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 28/10, 29/10, 30/10, 31/10/2019 tại Phòng K1.2.

27. Môn học: Quản trị kinh doanh Dược

Lý thuyết: Thời gian học buổi Sáng các ngày: 01/11, 04/11, (Chiều 04/11), 06/11, 07/11, 08/11, 11/11, 12/11/2019 tại Phòng K1.2. Lịch học bổ sung K10

Lịch học bổ sung K10

28. Môn học: Dược lý 1

 • Lý thuyết: Thời gian học buổi Sáng các ngày: 30/12, 31/12/2019; 02/01, 17/2, 18/2, 19/2, 20/2,xx/2020 tại Phòng K1.1 – Giảng viên: Nguyễn Thị Thắm.
 • Thực hành: Thời gian học buổi Sáng các ngày: xx/02/2020 tại Phòng K1.1 – Giảng viên: Nguyễn Thị Thắm.

29. Môn học: TIẾNG ANH CƠ BẢN 2

Thời gian học buổi sáng các ngày: 03/01, 06/01, 08/01, 10/01, 13/01, 15/01/2020 tại PHÒNG K1.2 – Giảng viên: PHAN TRUNG. Lịch học online K10 tháng 4/2020

Lịch học online K10 tháng 4/2020

Xem thêm tại Link Driver: Lịch học online.

30. Môn học: BÀO CHẾ 1

Thời gian học buổi Sáng các ngày: 16/3, 17/3, 18/3, 19/3, 20/3, 23/3, 24/3, 25/3, 26/3, 27/3/2020 tại PHÒNG 05 – Giảng viên: PHAN HỮU PHÚC.

31. Môn học: HÓA DƯỢC 2

 • Lý thuyết: Thời gian học buổi Sáng các ngày: xx/2020 tại Phòng 05 – Giảng viên: NGUYỄN THỊ KIM ANH.
 • Thực hành: Thời gian học buổi Sáng các ngày: 18/5,19/5,20/5,21/5/2020 tại Phòng X11 (CS Bình Thạnh)- Giảng viên: NGUYỄN THỊ KIM ANH (Sáng 22/5 ôn tập, Sáng 25/5 kiểm tra lý thuyết).

32. Môn học: Thực hành Dược lý 1

Thời gian học buổi Sáng các ngày: 27/05,28/05,29/05,01/06/2020 tại Phòng K1.1 – Giảng viên: LÝ THANH LONG. 

33. Môn học: BÀO CHẾ

 • Ôn tập và kiểm tra: Thời gian học buổi Sáng các ngày: 04/07,05/07/2020 tại Phòng K1.1 – Giảng viên: LÊ ANH ĐÀO. 
 • Thực hành: Thời gian học buổi Sáng các ngày: 29/6,30/6,01/07,02/07/2020 tại Phòng X9 (CS Bình Thạnh) – Giảng viên: LÊ ANH ĐÀO. 

34. Môn học: Pháp chế dược

Thời gian học buổi Sáng các ngày: 08/06,09/06,10/06,11/06,12/06,15/06,16/06,17/06/2020 tại Phòng K1.2- Giảng viên: Lý Thanh Long.

35. Môn học: Dược lý 1 (ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA)

Thời gian học buổi Sáng các ngày: 03/07,06/07/2020 tại PHÒNG K1.1 – Giảng viên: Trương Thị Phương Thảo. Lịch thi lần 2 chính quy K10

Lịch thi lần 2 chính quy K10

36. Môn học: KINH TẾ DƯỢC ( HỌC BỔ SUNG )

Thời gian học buổi SÁNG 12/07,18/07/2020 tại PHÒNG K1.1 – GV BÙI THỊ MINH THƯ.

37. Môn học: BÀO CHẾ ( HỌC BỔ SUNG )

 • Lý thuyết: Thời gian học CẢ NGÀY 27/07, 28/07/2020 tại PHÒNG 11 – GV Lê Anh Đào.
 • Thực hành: Thời gian học CẢ NGÀY 29/07/2020 tại PHÒNG X9 – GV Lê Anh Đào.

Lịch học bổ sung K10: Xem tại đây.

38. Môn học: Tiếng anh chuyên ngành

Thời gian học buổi sáng 03/09,07/09,09/09,11/09,15/09,17/09/2020 tại PHÒNG 11 – GV Đoàn Tố Như.

39. Môn học: Tổ chức và quản lý dược

Thời gian học buổi sáng 23/09,24/09,25/09,28/09,29/09,30/09/2020 tại PHÒNG HT8 BT – GV Nguyễn Hồng Diễm.

40. Môn học: Kiểm nghiệm thuốc

Thời gian học buổi Sáng: 05/10,06/10,07/10,08/10,09/10,12/10,13/10,14/10,15/10/2020 tại PHÒNG  – GV Lê Song Yến Thảo. Thực hành: Thời gian học buổi Sáng: 27/10,28/10,29/10,30/10,31/10/2020 tại PHÒNG HT14A  – GV Lê Song Yến Thảo.

41. Môn học: Quản lý tồn trữ thuốc

Thời gian học buổi Sáng: 19/10,20/10,21/10,22/10,23/10,26/10/2020 tại PHÒNG HT14A  – GV Lý Thanh Long. – Tiếng Anh chuyên ngành | Giáo viên: Đoàn Tố Như | Phòng: HT14

Sáng: 03/09, 07/09, 09/09, 11/09, 15/09, 17/09/2020

– Tổ chức và quản lý dược | Giáo viên: Nguyễn Hồng Diễm | Phòng: HT14

Sáng: 23/09, 24/09, 25/09, 28/09, 29/09, 30/09/2020

– Kiểm nghiệm thuốc | Giáo viên: Lê Song Yến Thảo | Phòng: HT14

Sáng: 01/10, 02/10, 05/10, 06/10, 07/10, 08/10, 09/10, 12/10, 13/10/2020

– Quản lý tồn trữ thuốc | Giáo viên: Thầy Long | Phòng: HT14

Sáng: 19/10, 20/10, 21/10, 22/10, 23/10, 26/10/2020

– Thực hành kiểm nghiệm | Giáo viên: Lê Song Yến Thảo | Phòng: HT14

Sáng: 27/10, 28/10, 29/10, 30/10, 31/10/2020

– Dược lý 2 | Giáo viên: Cô Ni | Phòng: HT14

Sáng: 23/11, 24/11, 25/11, 26/11, 27/11, 30/11, 01/12, 02/12, 03/12, 04/12/2020

– Thực hành Dược lý 2 | Giáo viên: Cô Thảo. | Phòng: HT14

Sáng: 17/12, 18/12, 21/12, 22/12/2020

– Bào chế II | Giáo viên: Võ Thị Kim Loan | Phòng: HT14

Sáng: 02/12, 03/12, 04/12, 05/12, 06/12, 09/12, 10/12, 11/12, 12/12, 13/12, 16/12, 17/12/2020

– Thực hành bào chế | Giáo viên: Thầy Tuấn | Phòng: HT14

Sáng: 23/12, 24/12, 25/12, 28/12/2020

LỊCH THI THÁNG 1/2021

—————— Lịch học tháng 01/2021 ——————

Thực tập tốt nghiệp Thực tập bệnh viện theo kế hoạch

– MAKETING DƯỢC | Giáo viên: DS. Nguyễn Quốc Trung, DS. Bùi Thị Minh Thư | Phòng: X19

ONLINE (Lý thuyết )

 

– DƯỢC LÂM SÀNG | Giáo viên: DS. Nguyễn Phan Nhật Linh | Phòng: HT6

LT Sáng: 02/03, 03/03, 04/03, 05/03, 08/03, 09/03, 10/03, 11/03/2021

TH: Sáng 17/03, 18/03/2021

– KỸ NĂNG GIAO TIẾP BÁN THUỐC | Giáo viên: DS. Nguyễn Hồng Diễm | Phòng: HT6

LT: Sáng: 24/05,25//05,26/05,27/05,28/05,31/05/2021

TH: Sáng: 01/06,02/06,03/06/2021

=========== LỊCH HỌC THÁNG 11/2021 =========

MAKETING DƯỢC

TH MKT dược : Sáng chiều 05/12

KỸ NĂNG GIAO TIẾP BÁN THUỐC

TH KNGTBT: Sáng chiều 21/11

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ CÁC LỚP CAO ĐẲNG K10

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới