Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – TDS0910

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC TDS0910 Thông báo tập trung: Ngày 12/08/2017: Đúng 9h00, Sinh viên khóa 09 tập trung tại Phòng P12 Khu giảng đường của.

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – TDS0909

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC TDS0909 Thông báo tập trung: Ngày 12/08/2017: Đúng 9h00, Sinh viên khóa 09 tập trung tại Phòng P12 Khu giảng đường của.

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – TDS0908

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC TDS0908 Thông báo tập trung: Ngày 12/08/2017: Đúng 9h00, Sinh viên khóa 09 tập trung tại Phòng P12 Khu giảng đường của.

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – TDS0907

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC TDS0907 Thông báo tập trung: Ngày 12/08/2017: Đúng 10h00, Sinh viên khóa 09 tập trung tại Phòng P12 Khu giảng đường của.

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – TDS0906

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC TDS0906 Thông báo tập trung: Ngày 04/08/2017: Đúng 10h00, Sinh viên khóa 09 tập trung tại Phòng P12 Khu giảng đường của.

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – TDS0905

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC TDS0905 Thông báo tập trung: Ngày 20/07/2017: Đúng 10h00, Sinh viên khóa 09 tập trung tại Phòng P11 Khu giảng đường của.

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – TDS0904

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC TDS0904 Thông báo tập trung: Ngày 20/07/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa 09 tập trung tại Phòng P09 Khu giảng đường.

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – TDS0903

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC TDS0903 Thông báo tập trung: Ngày 20/07/2017: Đúng 14h00, Sinh viên khóa 09 tập trung tại Phòng P11 Khu giảng đường của nhà.

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – TDS0902

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC TDS0902 Thông báo tập trung: Ngày 20/07/2017: Đúng 14h00, Sinh viên khóa 09 tập trung tại Phòng P09 Khu giảng đường.

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – TDS0901

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC TDS0901 Thông báo tập trung: Ngày 20/07/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa 09 tập trung tại Phòng P09 Khu giảng đường.