LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR

Đánh giá: 1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (3 đánh giá, trung bình: 5,00 trong tổng số 5)
Loading...

LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM

(Click đúng lớp để xem lịch học) 

LỊCH HỌC KHÓA 16.01 – T7 & CN

Văn bằng 2

⇒ Click vào để xem THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC VĂN BẰNG 2 MDS162001

⇒ Click vào để xem THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG VĂN BẰNG 2 MDD162001

⇒ Click vào để xem THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM VĂN BẰNG 2 MXN162001

⇒ Click vào để xem THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG HỘ SINH VĂN BẰNG 2 MHS162001

⇒ Click vào để xem THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VẬT LÝ TRỊ LIỆU VĂN BẰNG 2 MTL162001

Liên thông

⇒ Click vào để xem THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG HỘ SINH LIÊN THÔNG MHS161301

⇒ Click vào để xem THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VẬT LÝ TRỊ LIỆU LIÊN THÔNG MTL161301

⇒ Click vào để xem THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM LIÊN THÔNG MXN161301

⇒ Click vào để xem THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG MDD161301

⇒ Click vào để xem THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC LIÊN THÔNG MDS161301

Chính quy 2 năm

 

LỊCH HỌC KHÓA 13 – CQ 2021

 

Click vào để xem lịch học lớp  Dược sĩ: MDS133001

Click vào để xem lịch học lớp  Dược sĩ: MDS133002

 

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng: MDD133001

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng: MDD133002

 

Click vào để xem lịch học lớp Xét nghiệm: MXN133001

Click vào để xem lịch học lớp Xét nghiệm: MXN133002

 

Click vào để xem lịch học lớp Hộ Sinh: MHS133001

Click vào để xem lịch học lớp Hộ Sinh: MHS133002

 

Click vào để xem lịch học lớp Vật lý trị liệu: MTL133001

Click vào để xem lịch học lớp Vật lý trị liệu: MTL133002

LỊCH HỌC KHÓA 15.02 – T7 & CN

Văn bằng 2

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG DƯỢC VB2 ( Học T7&CN): MDS152002

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG VB2 ( Học T7&CN): MDD152002

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG VẬT LÝ TRỊ LIỆU VB2( Học T7&CN): MTL152002

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM VB2( Học T7&CN): MXN152002

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG HỘ SINH VB2 ( Học T7&CN): MHS152002

Liên thông

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG DƯỢC LT ( Học T7&CN): MDS151302

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG LT ( Học T7&CN): MDD151302

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG VẬT LÝ TRỊ LIỆU LT ( Học T7&CN): MTL151302

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM LT ( Học T7&CN): MXN151302

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG HỘ SINH LT ( Học T7&CN): MHS151302

 

Chính quy 2 năm

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG DƯỢC CQ 2 NĂM ( Học T7&CN): MDS152402

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CQ 2 NĂM ( Học T7&CN): MDD152402

Click vào để xem lịch học lớp  CAO ĐẲNG VẬT LÝ TRỊ LIỆU CQ 2 NĂM ( Học T7&CN): MTL152402

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM CQ 2 NĂM ( Học T7&CN): MXN152402

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG HỘ SINH CQ 2 NĂM ( Học T7&CN): MHS152402

LỊCH HỌC KHÓA 15.01 – T7 & CN

Văn bằng 2

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG DƯỢC VB2 ( Học T7&CN): MDS152001

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG VB2 ( Học T7&CN): MDD152001

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG VẬT LÝ TRỊ LIỆU VB2( Học T7&CN): MTL152001

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM VB2( Học T7&CN): MXN152001

Liên thông

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG DƯỢC LT ( Học T7&CN): MDS151301

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG LT ( Học T7&CN): MDD151301

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG VẬT LÝ TRỊ LIỆU LT ( Học T7&CN): MTL151301

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM LT ( Học T7&CN): MXN151301

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG HỘ SINH LT ( Học T7&CN): MHS151301

Chính quy 2 năm

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG DƯỢC CQ 2 NĂM ( Học T7&CN): MDS152401

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CQ 2 NĂM ( Học T7&CN): MDD152401

Click vào để xem lịch học lớp  CAO ĐẲNG VẬT LÝ TRỊ LIỆU CQ 2 NĂM ( Học T7&CN): MTL152401

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM CQ 2 NĂM ( Học T7&CN): MXN152401

LỊCH HỌC KHÓA 14 – T7&CN

Văn bằng 2

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG DƯỢC VB2 ( Học T7&CN): MDS142001

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG VB2 ( Học T7&CN): MĐD142001

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG VẬT LÝ TRỊ LIỆU VB2( Học T7&CN): MTL142001

 

Liên thông

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG DƯỢC LT ( Học T7&CN): MDS141301

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG LT ( Học T7&CN): MĐD141301

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG VẬT LÝ TRỊ LIỆU LT ( Học T7&CN): MTL141301

 

Chính quy 2 năm

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG DƯỢC ( Học T7&CN): MDS142401

Click vào để xem lịch học lớp CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG ( Học T7&CN): MĐD142401

Click vào để xem lịch học lớp  VẬT LÝ TRỊ LIỆU ( Học T7&CN): MTL142401

 


LỊCH HỌC KHÓA 13.02 – T7&CN

——————-

Click vào để xem lịch học lớp  Dược sĩ VB2 ( Học T7&CN): MDS1302- CĐVB2 – VB2

Click vào để xem lịch học lớp  Liên thông Cao đẳng Dược( Học T7&CN): MDS1302- LT

——————-

Click vào để xem lịch học lớp  Cao đẳng Điều Dưỡng VB2 (Học T7&CN): MĐD1302-VB2, CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp  Liên thông Cao đẳng Điều Dưỡng (Học T7&CN): MĐD1302-LT

QUẬN 2

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Xét nghiệm (Học T7&CN): BXN1302-LT

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Xét nghiệm (Học T7&CN): BXN1302-VB2, CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Vật lý trị liệu (Học T7&CN): BTL1302-LT

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Vật lý trị liệu (Học T7&CN): BTL1302-VB2, CĐVB2

Quận 9

LỊCH HỌC KHÓA 13.02 – T7&CN

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1302- LT

Click vào để xem lịch học lớp Hệ Văn bằng 2 Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1302- VB2, CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng ( Học T7&CN): CĐD1302 – LT


LỊCH HỌC KHÓA 13.01 – T7&CN

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): MDS1301- VB2, CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược( Học T7&CN): MDS1301- LT

 

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều Dưỡng (Học T7&CN): MĐD1301-LT

QUẬN 2

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Xét nghiệm (Học T7&CN): BXN1301-LT

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Xét nghiệm (Học T7&CN): BXN1301-VB2, CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Vật lý trị liệu (Học T7&CN): BTL1301-LT

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Vật lý trị liệu (Học T7&CN): BTL1301-VB2, CĐVB2

Quận 9

LỊCH HỌC KHÓA 13.01 – T7&CN

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1301- LT

Click vào để xem lịch học lớp Hệ Văn bằng 2 Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1301- VB2, CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng ( Học T7&CN): CĐD1301 – LT


LỊCH HỌC KHÓA 12 

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): MDS1201- VB2, CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): MDS1201- LT

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều Dưỡng ( Học T7&CN): MĐD1201-LT

~~~~~~~~~~~~~ CHÍNH QUY NĂM 2020~~~~~~~~~~~~~

Click vào để xem LỊCH HỌC BỔ SUNG HỌC KÌ 1 KHÓA 12 CHÍNH QUY: LỊCH HỌC BỔ SUNG

 

 

Click vào để xem lịch học lớp  Dược sĩ(Buổi sáng): MDS123001

Click vào để xem lịch học lớp  Dược sĩ(Buổi chiều): MDS123002

Click vào để xem lịch học lớp  Dược sĩ(Buổi sáng): MDS123003

 

 

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng(Buổi Chiều): MDD123001

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng(Buổi Sáng): MDD123002

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng(Buổi Chiều): MDD123003

 

 

Click vào để xem lịch học lớp Hộ Sinh (Buổi Chiều): MHS123001

Click vào để xem lịch học lớp Hộ Sinh (Buổi Sáng): MHS123002

Click vào để xem lịch học lớp Hộ Sinh (Buổi Chiều): MHS123003

 

Click vào để xem lịch học lớp Vật lý trị liệu (Buổi Chiều): MTL123001

Click vào để xem lịch học lớp Vật lý trị liệu (Buổi Sáng): MTL123002

Click vào để xem lịch học lớp Vật lý trị liệu (Buổi Chiều): MTL123003

Click vào để xem lịch học lớp Xét nghiệm (Buổi sáng): MXN1230.01


 

LỊCH HỌC KHÓA 11

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): MDS1101 – CĐVB2, VB2

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): MDS1101-LT

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao Đẳng Điều Dưỡng (Học T7&CN): MĐD1101-LT

~~~~~~~~~~~~~ CHÍNH QUY~~~~~~~~~~~~~

DƯỢC

 

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS1102

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS1101

 

Click vào để xem lịch học lớp  Dược sĩ(Buổi sáng): MDS1101

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (Buổi Chiều): MDS1102

 

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ : BDS1101

ĐIỀU DƯỠNG

Click vào để xem lịch học lớp: Điều dưỡng: CĐD1101

 

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng(Buổi Sáng): MĐD1101

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (Buổi Sáng): MĐD1102

 

⇒ Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (Quận 2): BĐD1101

XÉT NGHIỆM

Click vào để xem lịch học lớp: Xét nghiệm: CXN1101

 

Click vào để xem lịch học lớp Xét nghiệm (BUỔI CHIỀU): MXN1101

⇒ Click vào để xem lịch học lớp Xét nghiệm (BUỔI CHIỀU): MXN1102

 

Click vào để xem lịch học lớp Xét nghiệm (Quận 2): BXN1101

HỘ SINH

Click vào để xem lịch học lớp Hộ sinh (Quận 2): BHS1101

VẬT LÝ TRỊ LIỆU – PHCN

Click vào để xem lịch học lớp Vật lý trị liệu – PHCN (Quận 2): BTL1101


 

LỊCH HỌC KHÓA 10

 

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): MDS1001 – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): MDS1001 – CĐVB2

 

~~~~~~~~~~~~~ CHÍNH QUY~~~~~~~~~~~~~

—-DƯỢC—

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS1001

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS1002

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS1003

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ: CDS1004

 

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Sáng): MDS1001

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Sáng): MDS1002

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Chiều): MDS1003

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Chiều): MDS1004

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi SÁNG): MDS1005

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Chiều): MDS1006

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Chiều): MDS1007

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi SÁNG): MDS1008

 

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi SÁNG): BDS1001

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi CHIỀU): BDS1002

—-ĐIỀU DƯỠNG—-

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng : CĐD1001

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng : CĐD1002

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Buổi sáng): MĐD1001

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Buổi sáng): MĐD1002

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Buổi chiều): MĐD1003

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Buổi sáng): MĐD1004

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Buổi Chiều): MĐD1005

 

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Buổi Chiều, Sáng): BĐD1001

—-XÉT NGHIỆM—-

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm : CXN1001

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm : CXN1002

 

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm( Buổi Sáng): MXN1001

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm( Buổi Sáng): MXN1002

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm( Buổi Chiều): MXN1003

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm( Buổi Chiều): MXN1004

 

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm( Buổi Chiều, Chiều): BXN1001

—-VẬT LÝ TRỊ LIỆU – PHCN—-

Click vào để xem lịch học lớp Vật lý trị liệu – PHCN (Quận 2): BTL1001

Click vào để xem lịch học lớp Vật lý trị liệu – PHCN (Quận 2): BTL1002

—-HỘ SINH—-

Click vào để xem lịch học lớp Hộ sinh (Quận 2): BHS1001


 

LỊCH HỌC KHÓA 09

—-DƯỢC—-

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Chiều): DS02.K09

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Sáng): MDS0903

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Chiều ): MDS0904

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Chiều ): MDS0905

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Sáng ): MDS0906

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Chiều ): MDS0907

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Chiều ): MDS0908

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Sáng): MDS0909

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Chiều): MDS0910

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Sáng): MDS0911

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Chiều): MDS0912

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Sáng): MDS0913

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Chiều ): MDS0914

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Chiều): MDS0915

—-ĐIỀU DƯỠNG—-

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Buổi Chiều): ĐD02.K09

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Buổi Sáng): MĐD0903

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Buổi Chiều): MĐD0904

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Buổi Chiều): MĐD0905

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Buổi Sáng): MĐD0906

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Buổi Chiều): MĐD0907

—-XÉT NGHIỆM—-

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm( Buổi Sáng): MXN0903

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm( Buổi Chiều): MXN0904

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm( Buổi Chiều): MXN0905

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Tin mới